.
...สักวัน...ฉันจะโต...และสักวัน..ฉันจะเป็นหนึ่ง..

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
1.              บทนำ

แนวคิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                โรงเรียนบ้านหนองเก่า ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542   ดังที่กล่าวไว้ใน หมวด   6   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  47   กำหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และมาตรา 
48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  และยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมคิด   ร่วมทำ  ร่วมวางแผน   ร่วมประเมินผล  และร่วมรับผลประโยชน์  เน้นการบริหารแบบ  PDCA
2.              ข้อมูลสถานศึกษา
2.1       ข้อมูลทั่วไป 
                        ชื่อโรงเรียนบ้านหนองเก่า  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ     จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเก่า
        โรงเรียนบ้านหนองเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045657014 ,045660642  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 53  คน มีเนื้อที่  13 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 
โรงเรียนบ้านหนองเก่า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2502  โดย   ร.ต.ต.อำนวย ไชยกาล   ผบ.มว.ชด.ที่105  ส.ต.ท.พิชัย  จารุเกษม รองผบ.มว.ชด. ส.ต.ท. ยุทธ ฉันทีมะ  กับคณะได้เดินทางมาสำรวจ   พบว่า  หมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากการคมนาคม  การสัญจรไปมา ไม่สะดวก  อยู่ห่างไกลจาก  โรงเรียนบ้านพราน  ประมาณ 3 กม. ราษฎรประกอบอาชีพปลุกพืชไร่ มีทั้งหมด 30 หลังคมเรือน บุตร-ธิดา ประมาณ 30 คน ไม่เคยได้รับการศึกษาเล่าเรียน คณะที่มาสำรวจเห็นว่าเด็ก ๆ ที่เป็นเยาวชนของชาติควรจะได้รับการศึกษาจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา บริจาคที่ดินและสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ตัวอาคารกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ชั้นเดียว หลังคามุงแฝก ผบ.มว.ชด.ได้สั่งให้ ส.ต.ท.เกษมศักดิ์ สันติยกุล มาทำการสอน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2502 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสันติราษฎร์อนุกูลเปิดทำการสอนชั้น ป.1ถึงชั้นป.4
                เมื่อครั้งสมัย   ส.ต.ท.พิชัย  จารุเกษมมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองเก่า ได้ดัดแปลงตัดถนนจากโรงเรียนบ้านหนองเก่าไปบ้านพราน และจากบ้านหนองเก่าไปบ้านสำโรงเกียรติ ทำให้การคมนาคมดีขึ้น
                วันที่ 10 สิงหาคม 2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่จากสันติราษฎร์อนุกูลเป็นโรงเรียน   ตำรวจตระเวณชายแดนสงเคราะห์หนองเก่า 
                วันที่ 15 พฤศจิกายน 2506 ส.ต.อ.พิชัย  จารุเกษมและส.ต.ท.ทวีชัย ไชยนา ได้นำราษฎรรื้ออาคารเรียนหลังเก่าและสร้3 ได้สั่งสังกะสีมาช่วง 96 แผ่น ราษฎรช่วยจัดหาไม้
                วันที่ 28 มกราคม 2507 ส.ต.ท.พิชัย  จารุเกษมได้เดินทางไปกก.ชด.เขต 3 รับสังกะสีและอุปกรณ์ก่อสร้างและยกตัวอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาดกว้าง 6.5 เมตรยาว 11.50 เมตร ยกพื้นและก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2507 ทั้งนี้ราษฎรได้ร่วมบริจาคเงินโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด
                วันที่ 10 มิถุนายน 2510 ส.ต.อ.ทวีชัย ไชยนา และส.ต.ต.ท่อน ทานนท์ และราษฎรบ้านหนองเก่าพร้อมกันปลุกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ต่อเติมหลังเก่าออกเป็น 6 ห้องกว้าง 6.5 เมตรยาว 27 เมตร
                วันที่ 17 พฤษภาคม 2510 กก.ชด.เขต 3 และหมวด ตชด.311 เขตอำเภอขุนหาญได้ทำพิธีมอบโรงเรียนต.ช.ด.บ้านหนองเก่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผบ.มว.ชด.311 คือจ.ส.ต.เรวัตร  สินสมุทร เป็นผู้มอบ นายนิรันด์ ชาติประสบ นายอำเภอขุนหาญ พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบมีนายรำลึก ศรีพลาย ทำหน้าที่ครูใหญ่
                วันที่ 1 กันยายน 2522 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนให้โรงเรียนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร จำนวน 3 หลัง สูงหลังละ 3 เมตร ราคา 30,000 บาท
                วันที่ 3 พฤษภาคม 2527  นายรำลึก  ศรีพลายครูใหญ่ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองตลาด สังกัด สปก.โนนคูณ
                วันที่ 22 มิถุนายน  2517  สปจ.ศรีสะเกาได้บรรจุแต่งตั้งนายปรีชา  รินวงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก่า
                วันที่ 14 มกราคม 2532 ได้รับงบประมาณประจำปี 2531 สร้างบ้านพักครูแบบสปช.301/26ราคา 150,000 บาท
                วันที่ 22 กันยายน 2532 นายปรีชา  รินวงศ์ ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สปอ.ขุนหาญ
                วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2533 สปจ.ศรีสะเกษ ได้บรรจุแต่งตั้งนายภัลศิลป์  จันทะเสน ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านเหล็ก สปอ.ปรางค์กู่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก่า
                วันที่ 24 มีนาคม 2534 ได้รับงบประมารประจำปี 2533 สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 งบประมาณ 550,000 บาทและได้รับมอบรั้วจากคณะกรรมการสถานศึกา ชาวบ้านหนองเก่า งบประมาณ 52,000  บาท
                วันที่ 11  ตุลาคม 2534 สปจ.ศรสะเกษ ได้สั่งย้ายนายภัลศิลป์  จันทะเสน  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย สปอ.ขุขันธ์
                วันที่ 14 ตุลาคม 2534 สปจ.ศรีสะเกษ ได้บรรจุแต่งตั้งนายอำนวย  มีศรี ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี สปอ.ขุขันธ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก่า
                วันที่ 7 สิงหาคม 2535 นายอำนวย  มีศรีครูใหญ่   ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเพยียววตาสุ สปอ.ขุขันธ์
                วันที่ 7 สิงหาคม 2535 สปจ.ศรีสะเกษ ได้บรรจุแต่งตั้งนายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม  อาจารย์ 2 โรงเรียนดำรงราชานุสรณ์ สปอ.กันทรลักษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองก่า
วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม ครูใหญ่ได้เลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านรุง สปอ.กันทรลักษ์
                3 ตุลาคม 2537 สปจ.ศรีสะเกษ ได้บรรจุแต่งตั้งนายสมหวัง  อัมภรัตน์   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สปอ.ศรีรัตนะ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก่า
                วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 นายสมหวัง อัมภรัตน์ ครูใหญ่ได้เลื่อนแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านขี้ดหล็ก สปอ.น้ำเกลี้ยง
                วันที่ 7 กรกฎาคม 2540 สปจ.ศรีสะเกษได้บรรจุแต่งตั้งนายพลศิลป์ ประสมศรี ตำแหนงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านละลายสปอ.กันทรลักษ์มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก่า
                วันที่ 30 กันยายน 2542 นายพลศิลป์  ประสมศรี อาจารย์ใหญ่ เข้าโครงการเส้นทางชีวิตใหม่
 รุ่นที่ 1
                วันที่ 30 กันยายน 2542 นายตระกูล  ขุขันธิน  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียน   ขุขันธ์วิทยา  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจาก สปจ.ศรีสะเกษ ให้มาดำรงตำแหน่ง   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก่า
                วันที่ 12 ตุลาคม 2543  นายตระกูล  ขุขันธิน  ครูใหญ่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนวัดเขียน สปอ.ขุขันธ์
                วันที่ 19 ตุลาคม 2543 สปจ.ศรีสะเกษ ได้บรรจุและแต่งตั้งนายวีรชาติ  แสงกล้า ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สปอ.กันทรลักษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก่า
                วันที่ 8 ตุลาคม 2547 นายวีรชาติ  แสงกล้า  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านขุนหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
                วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547  นายอุดมศักดิ์  เพชรผา ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทร์   ได้บรรจุและแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเก่า
วันที่ 3 พฤษภาคม  2548 นายอุดมศักดิ์  เพชรผา  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพนงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
                วันที่ 25  พฤษภาคม 2548 นายไกรสร อุ่นแก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขวาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
        วันที่ 18 มกราคม  2551 นายโอภาส  ดอกพวง  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบ้านระหาร  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4

               แผนที่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเก่า                             
       N
                         ไปตำบลภูฝ้าย
              

 ..พรานวิบูลวิทยา          
                                                                                                                              
                                                                        ..บ้านโนนแฝก                                         
                                                                                                                                     ไป สพป ศก 4 อ กันทรลักษ์
ไป อ ขุนหาญ

อบต พราน                                                     ..บ้านเขวา

                 
..บ้านพราน

                                                                                                                                                                                                            
.. บ้านหนองเก่า                                                                                                                                                                      ไปบ้านซำขี้เหล็ก
2.2   ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้
1.    จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนจำนวน    48  คน
2.             จำนวนนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการโรงเรียนจำนวน  5 คน
3.             จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน
เพศ
รวม  ( คน )
ชาย
หญิง
ชั้นอนุบาลปีที่  1
1
4
5
9
ชั้นอนุบาลปีที่  2
1
2
3
5

รวม

2
6
8
14
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
1
4
2
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
1
3
2
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
1
3
3
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
1
1
3
4
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
1
2
1
3
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
1
11
4
15

รวม

6
24
15
39

รวมทั้งหมด

8
30
23
53

4.             นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม    จำนวน    11  คน
5.             นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ    จำนวน     2   คน
6.             นักเรียนปัญญาเลิศจำนวน   -  คน
7.             นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ    จำนวน     -    คน
8.             จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน  ( เฉลี่ย )  จำนวน   9 :1   คน
9.             อัตราส่วนครู  :   นักเรียน  เท่ากับ   1  :  13  คน
10.      จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันจำนวน      -     คน
11.      สถิติการขาดเรียน  /  เดือน   จำนวน   0.05  คน
2.3 เกียรติยศและชื่อเสียง  รางวัลดีเด่นที่โรงเรียนได้รับ  ดังนี้
2.3. 1 ด้านนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ใน ปีการศึกษา 2551 ดังนี้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4
1. ด.ช.อุดมศักดิ์  ดวงพล  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน      เทเบิลเทนนิสชายคู่ รุ่นอายุ12 ปี
2. ด.ญ.ธันยาภัทร์  พูลลงาม             ได้เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิสคู่ผสมรุ่นอายุ12 ปี
3. ด.ช.อุดมศักดิ์  ดวงพล  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  เทเบิลเทนนิสคู่ผสมรุ่นอายุ12 ปี
4. ด.ญ.นิภาวรรณ  นวลลออ            ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  วิ่ง 400  เมตรหญิงรุ่นอายุ12 ปี
ระดับกลุ่มตรวจราชการตำหนักไทร
1. ด.ช.อุดมศักดิ์  ดวงพล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  แทเบิลเทนนิสชายคู่ รุ่นอายุ12 ปี
2. ด.ญ.ธันยาภัทร์  พูลลงาม             ได้เหรียญทอง      เทเบิลเทนนิสคู่ผสมรุ่นอายุ12 ปี
3. ด.ช.อุดมศักดิ์  ดวงพล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง       เทเบิลเทนนิสคู่ผสมรุ่นอายุ12 ปี
4. ด.ญ.นิภาวรรณ  นวลลออ            ได้รับรางวัลเหรียญทอง  วิ่ง 400  เมตรหญิงรุ่นอายุ12 ปี
5. ด.ช.อุดมศักดิ์  ดวงพล  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน        เทเบิลเทนนิสชายคู่  รุ่นอายุ12 ปี
                6. ด.ญ.วิชญาพร  วรรณสาย             ได้เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนักหญิงรุ่นอายุ 12 ปี
7. ด.ช.อุดมศักดิ์  ดวงพล  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  แฮนด์บอลชาย รุ่นอายุ12 ปี
8. ด.ช.รักพงษ์  บุญยงค์   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  แฮนด์บอลชาย รุ่นอายุ12 ปี
9. ด.ช.สุกฤษ  เทียมจิตร   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  แฮนด์บอลชาย รุ่นอายุ12 ปี
10. ด.ช.จักรพงศ์  เลาหะวานิชย์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  แฮนด์บอลชาย รุ่นอายุ12 ปี
11. ด.ช.สุเมธ  อุปสุก    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  แฮนด์บอลชาย รุ่นอายุ12 ปี
12. ด.ช.วิศรุต  โพธิวัตร  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  แฮนด์บอลชาย รุ่นอายุ12 ปี
13. ด.ช.นภสินธุ์ ประกอบศรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  แฮนด์บอลชาย รุ่นอายุ12 ปี
                14. ด.ญ.วิชญาพร  วรรณสาย          ได้เหรียญทองแดง วิ่ง 4X400  เมตรหญิงรุ่นอายุ12 ปี
                15. ด.ญ.ธันยาภัทร์  พูลลงาม          ได้เหรียญทองแดง วิ่ง 4X400  เมตรหญิงรุ่นอายุ12 ปี              
                16. ด.ญ.นิภาวรรณ  นวลละออ       ได้เหรียญทองแดง วิ่ง 4X400  เมตรหญิงรุ่นอายุ12 ปี              
                17. ด.ญ.จิรฐา  เทียมจิตร                   ได้เหรียญทองแดง วิ่ง 4X400  เมตรหญิงรุ่นอายุ12 ปี              
                18.ด.ญ.สิวิณีย์  สุรกา                          ได้เหรียญเงินยืนขว้างบอล ระดับอนุบาล
                19. ด.ญ.วิชญาพร  วรรณสาย          ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศภาษาไทย
                20. ด.ญ.ธันยาภัทร์  พูลลงาม          ได้เหรียญเงิน       การเขียนเรื่องจากภาพ
                21. .. รักพงษ์ บุญยงค์                  ได้เหรียญเงิน       การเขียนเรื่องจากภาพ
                22.ด.ช.สุเมธ  อุปสุก                          ได้เหรียญทองแดง              การวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่ 2
                23.ด.ญ.จุฑารัตน์    เสมียนกุล         ได้เหรียญทอง  การเล่านิทาน  ปฐมวัย
                24. ด.ช.ชูศักดิ์  เทียมพร                   ได้เหรียญทอง  ปิดตาป้อนกล้วย  ปฐมวัย
                25.ด.ญ.จุฑารัตน์    เสมียนกุล         ได้เหรียญทอง  ปิดตาป้อนกล้วย  ปฐมวัย
                26. ด.ญ.เบญญาภา  เสนะโลหิต     ได้เหรียญเงิน  วาดภาพระบายสี      ปฐมวัย
27. ด.ญ.เบญญาภา  เสนะโลหิต     ได้เหรียญทองแดง  ทักษะวิทยาศาสตร์          ปฐมวัย
                28. ด.ช.ชานนท์   ขันคำ                                  ได้เหรียญเงิน       ปั้นสร้างสรรค์      ปฐมวัย
                29. ด.ญ.กนกวรรณ  อุปสุก              ได้เหรียญเงิน       ปั้นสร้างสรรค์      ปฐมวัย
                30. ด.ช.ชานนท์   ขันคำ                                  ได้เหรียญเงิน       มารยาทไทย          ปฐมวัย
                31.ด.ญ.จุฑารัตน์    เสมียนกุล         ได้เหรียญเงิน       มารยาทไทย  ปฐมวัย

2.3.2  ด้านครูได้รับรางวัลต่าง ๆ  ปีการศึกษา  2551  มีดังนี้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4
                1. น.ส.วุฒิยาภรณ์   บัวแก้ว             ได้รับรางวัล          ครูดีเยี่ยม วันครู 16 มกราคม 2551
2. นายปรเมศร์ บุญเฟรือง                 ได้รับรางวัล          ครูดีเด่น วันครู 16 มกราคม 2551
                3.. นางสาววุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว        ได้เหรียญเงิน       ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสชายคู่ รุ่น  12  ปี
                4.. นางสาววุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว        ได้เหรียญทองแดง  ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสคู่ผสม รุ่น  12  ปี
5. นายปรเมศร์ บุญเฟรือง                 ได้เหรียญทองแดง  ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสคู่ผสม รุ่น  12  ปี
6. นายศักดิ์  พลลพ                             ได้เหรียญเงิน       ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสชายคู่  รุ่น  12  ปี
7. นายศักดิ์  พลลพ                             ได้เหรียญเงิน       ฝึกสอนวิ่ง 400  เมตรหญิงรุ่นอายุ12 ปี
ระดับกลุ่มตรวจราชการตำหนักไทร
                1. นางสาววุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว         ได้เหรียญเงิน       ผู้ฝึกสอนเขียนเรื่องจากภาพ
2.  นางสาววุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว        ได้เหรียญทองแดง  ผู้ฝึกสอนทักษะความเป็นเลิศภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2
                3. นางสาววุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว         ได้เหรียญเงิน       ผู้ฝึกสอนการวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่ 2
                4. นางสาววุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว         ได้เหรียญทองแดง ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสคู่ผสมรุ่นอายุ12 ปี
                5.  นายศักดิ์  พลลพ                           ได้เหรียญเงิน       ผู้ฝึกสอนวิ่ง 400 เมตรหญิงรุ่นอายุ12 ปี
                6.นางสุชาดา  วรรณสาย                  ได้เหรียญทอง      ผู้ฝึกสอนการแข่งขันปิดตาป้อนกล้วย ปฐมวัย
7.นางสุชาดา  วรรณสาย                   ได้เหรียญเงิน       ผู้ฝึกสอนมารยาทไทย ปฐมวัย
                8. นางสาววุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว         ได้เหรียญเงิน       ผู้ฝึกสอนมารยาทไทยปฐมวัย
                9.นางสุชาดา  วรรณสาย                  ได้เหรียญทองแดงผู้ฝึกสอนทักษะวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย    10.นางสุชาดา  วรรณสาย                 ได้เหรียญทอง      ผู้ฝึกสอนการเล่านิทาน      ระดับปฐมวัย
                11.นางสุชาดา  วรรณสาย                ได้เหรียญเงิน       ผู้ฝึกสอนการปั้น                  ระดับอนุบาล
                12.นางสุชาดา  วรรณสาย                ได้เหรียญเงิน       ผู้ฝึกสอนยืนข้วางบอล        ระดับอนุบาล
2.3        ข้อมูลครูและบุคลากร
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ปี
ตำ
แหน่ง
วุฒิ
วิชาเอก
ประสบ
การณ์สอน
สอนชั้น/วิชา
1
นายอภินันท์  ฝอยทอง

ผอ.
ศษ..
การบริหารการศึกษา

ลูกเสือ,แนะแนว
2.
นายทองสุข  กาฬปักษ์
40
ครู
ค.บ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1 ปี3เดือน
ชั้นป.1-2 ทุกวิชา
3.
นางสาวดาวิณี  อิงไทย


.


ชั้นป.3-4 ทุกวิชา
4
นางสุชาดา  วรรณสาย

ชั้นป.5-6
5.
นางบญทัน  โทชัย

ชั้นอนุบาล1-2

       2.4    ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร

ประเภทอาคาร
แบบอาคาร
ปีที่สร้าง
งบประมาณ
 (บาท )
แหล่งงบประมาณ
หมายเหตุ
อาคารเรียน   
ศก  02
2521
174,000
สปช.

อาคารอเนกประสงค์
สปช 202/26
ส้วม   4  ที่
สปช.601 / 26
2528
40,000
สปช.

บ้านพักครู
สปช.301/26
2533
150,000
สปช.

อาคารเรียน
ชั้นเดียว
-
2541
70,000
สร้างเองจำนวนงบประมาณและรายรับรายจ่าย


จำนวน  ( บาท  )
แหล่งที่มา
รายการจ่าย
หมายเหตุ

สพท.ศก.เขต 4
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน
10,300
กองทุน  SML  บ้านหนองเก่า
กลองพาเหรด
บริจาค
100,000
อบต.พราน
อาหารกลางวัน,พัฒนาโรงเรียน

10,968
น.ส.วุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้,ชุดลำโพงสนาม
บริจาค
รวม
 

2.5  สภาพชุมชนโดยรวม
1.ชุมชนบ้านหนองเก่า มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  ประกอบอาชีพการเกษตรไร่
ทำนา  ทำสวนผัก  ทำสวนผลไม้ ทำสวนยางพารา  บริเวณพื้นที่เป็นดินแด อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 99.99 %
                2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
                                -    ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
-         ร้อยละ 30 ประกอบอาชีพรับจ้าง
-         ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอื่นๆ
3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
                -โอกาส  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น ชุมชนมีความรู้ด้านการเกษตรกรรม มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์   มีโทรศัพท์และมีอินเตอร์เน็ตใช้
                -อุปสรรค  ด้านหลังอาคารเป็นถนนดินแดงหน้าแล้งมีฝุ่นมาก ครูไม่ครบชั้น ไม่มีนักการภารโรง2.6           แหล่งเรียนรู้และการใช้

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
สถิติการใช้
ครั้ง  / ปี
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
สถิติการใช้
ครั้ง  /  ปี
ห้องสมุด
200
วิทยากรภานอก แอโรบิค
2
ห้องคอมพิวเตอร์
200
วิทยากรภายนอกการทำไม้กวาด
1
สหกรณ์โรงเรียน
200
วัดบ้านหนองเก่า
12
โรงอาหาร
200
วิทยากรภายนอกการทำกระทง
1
สวนยางพารา
100
วิทยากรภายนอกช่างตัดผม
5
ห้องน้ำ
200
วิทยากรภายนอกตรวจทันตสุขภาพ
2
สวนหย่อมหน้าอาคาร
50
วิทยาภายนอกการปลูกยางพารา
4
ห้องประชุมสภานักเรียน
5
วิทยากรภายนอกการปลูกข้าวโพด
4
สนามโรงเรียน
200
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
1
แปลงเกษตรในโรงเรียน
120
วัดพระธาตุเรืองรอง
1


วัดปราสาทสระกำแพง
1


ฝายราษีไศล
1


วัดล้านขวด
1


ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น